Wstęp

Regulamin niniejszy został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu www.silpomp.com.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu oraz prawa i obowiązki administratora serwisu.

Silpomp Sp z o.o. (www.silpomp.com.pl) jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Silpomp Sp. z o.o. w Warszawie (01-376), ul. Dźwigowa 51 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000620168, zwaną w dalszej części regulaminu „Silpomp Sp z o.o.”

Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu www.silpomp.com.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Zalecane jest odwiedzanie niniejszej strony w celu sprawdzenia aktualnej treści regulaminu. Podczas korzystania z niektórych usług dostępnych w serwisie mogą obowiązywać dodatkowe uregulowania i zasady dostępne na odpowiednich stronach serwisu.

Silpomp Sp z o.o. (www.silpomp.com.pl) nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

Silpomp Sp z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości www.silpomp.com.pl

Nazwa serwisu, jego wygląd graficzny, koncepcja funkcjonowania podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa polskiego.

Definicje

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.silpomp.com.pl, oferujący określone treści dla użytkowników.

Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną

Administrator - podmiot udostępniający zawartość serwisu i zarządzający serwisem którym jest Silpomp Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-376), ul. Dźwigowa 51

Odpowiedzialność użytkownika

Uczestnikami serwisu są jego użytkownicy.

Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie www.silpomp.com.pl na własne ryzyko.

Korzystanie z www.silpomp.com.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w www.silpomp.com.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Silpomp Sp. z o.o., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

Odpowiedzilanośc Silpomp Sp. z o.o.

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie www.silpomp.com.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Silpomp Sp. z o.o. podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

Silpomp Sp z o.o. nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

Informacje zawarte w www.silpomp.com.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży produktów z zakresu obsługi księgowej ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

Informacje przedstawione w www.silpomp.com.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Silpomp Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.

Silpomp Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach www.silpomp.com.pl jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

Silpomp Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Silpomp Sp. z o.o.

Silpomp Sp z o.o. ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.silpomp.com.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Silpomp Sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowejwww.silpomp.com.pl.

Silpomp Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.silpomp.com.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.

Niniejsza strona internetowa www.silpomp.com.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Silpomp Sp. z o.o.

Zastrzeżenia techniczne

Ze względu na techniczne ograniczenia Silpomp Sp z o.o. nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Silpomp Sp z o.o. nie może też zapewnić, że przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Silpomp Sp z o.o. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Silpomp Sp z o.o. dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

Silpomp Sp z o.o. nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

Prawa autorskie

Zarówno układ treści zawarty w serwisie www.silpomp.com.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

Zawartość serwisu www.silpomp.com.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Silpomp Sp z o.o. i w ramach przeznaczenia określonego przez Silpomp Sp z o.o.. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Silpomp Sp z o.o. pod adresem silpomp@silpomp.com.pl.

Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie www.silpomp.com.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach www.silpomp.com.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody Silpomp Sp. z o.o. na zasadach ogólnych.

Publikacja linku do www.silpomp.com.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Pompy do wody, napędy, zestwy hydroforowe, serwis pomp - Silpomp. W sprawie publikacji linku do www.silpomp.com.pl w innej formie prosimy o kontakt silpomp@silpomp.com.pl.

Dane użytkownika

Silpomp Sp z o.o. oświadcza, że przetwarza wyłącznie dane użytkowników w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (tj. Dz.U. nr 155 poz. 1095 z 2007 r). W związku z powyższym do przetwarzania w.w. danych nie znajduje zastosowania ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r).

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Silpomp Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Silpomp Sp. z o.o. identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Silpomp Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Silpomp Sp. z o.o.

Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Silpomp Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej:silpomp@silpomp.com.pl.

Silpomp Sp z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

Po rozpatrzeniu reklamacji Silpomp Sp. z o.o. wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Silpomp Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego administratorowi na adres e-mail: silpomp@silpomp.com.pl.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.

Administrator pozostawi bez rozpoznania reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby i podmioty przy wykorzystaniu serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania i dostępny jest pod adresem www.silpomp.com.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści postanowień regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.silpomp.com.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Warunkiem korzystania z usług serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień regulaminu którego integralną częścią jest polityka prywatności oraz załączniki. Zaleca się użytkownikom odwiedzanie strony w celu sprawdzenia aktualnej treści regulaminu albowiem dalsze korzystanie z serwisu Silpomp Sp. z o.o. uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.